معرفی اساتید


 

 

مجید ترکاشوند 

ترکاشوند

(استاد ساکسوفون)

حسن فراهانی 

فراهانی

(استاد ترمپت)

سامان بهشتی 

بهشتی

(استاد درامز)

آشور ظفر مرادیان  

مرادیان

(استاد درامز)

 

 

علی قاسمی 

علی قاسمی

 (استاد دارمز)